در سال 1389 این مجموعه تحت عنوان شرکت موج سازان یگانه فعالیت خود را در بازار پروژه های نرم افزاری بزرگ گسترش داد.